شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استان در لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قابل دسترسی می باشدمعرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی