برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396 دستگاههای اجرایی استان بر روی لینک تصویب نامه ها و بخشنامه ها قرار گرفت.معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی