پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی استان طبق برنامه زمانبندی و تمهیدات انجام شده در کمال صحت و سلامت، نظم و آرامش با حضور نمایندگان سازمان سنجش، ناظران سازمان اداری و استخدامی و سایر عوامل اجرایی در روز جمعه مورخ 97/4/15 در نوبت صبح در 3 حوزه بیرجند، قاینات و طبس برگزار گردید. در آزمون استخدامی مذکور در مجموع حوزه ها، تعداد 5281 نفر (3858 نفر در حوزه بیرجند، 1051 نفر در حوزه قاینات و 372 نفر در حوزه طبس) در آزمون شرکت کردند. ضمنا آقای آموزگار معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از حوزه بیرجند بازدید نمودند.

 

 

 

 

 معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی