محمد فرنگی نوفرست

تلفن تماس :31272361

 

منصوره هاشمی گازار

تلفن تماس:31272363معرفی معاون

 

 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی