مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در تاریخ 98/07/06 با حضور دکتر پورعیسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر کارگروه و سایر اعضاء در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید.

در این جلسه پیرو مصوبات جلسات چهارم و پنجم کمیته پژوهش (انتخاب 10 طرح از بین 118 طرح پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی استان) 10 طرح پیشنهادی کمیته، به بحث و تبادل نظر اعضاء گذاشته شد

مصوبات:

  • تصویب 10 طرح پژوهشی پیشنهادی کمیته پژوهش استان
  • در خصوص طرح پژوهشی(رصد) مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر شد طرح مزبور در جلسه کمیته پژوهش استان ذیل کارگروه مطرح و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
  • در راستای تحقق ماده (5) دستورالعمل آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان از میان سازمان های مردم نهاد پیشنهادی به عنوان عضو ناظر کارگروه، 2 سازمان به انتخاب اعضا به عنوان ناظر کارگروه انتخاب شدند.
  • در خصوص انتخاب افراد حقیقی کارگروه مقرر شد افراد واجد شرایط توسط اعضاء به دبیرخانه کارگروه معرفی تا در جلسه آتی کارگروه افراد واجد شرایط انتخاب گردند.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی