دستور جلسه: بررسی میزان اجرائی شدن مصوبات پیشین و مباحث مرتبط با ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و تخصصی در سال 1397  و بررسی مصوبات کمیته های اداره کل دامپزشکی

 

مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل دامپزشکی در تاریخ98/07/11 با حضور دکتر اصغر زاده، مدیر کل محترم دامپزشکی، نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر اعضاء کارگروه در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مباحث زیر بحث و گفت و گو صورت گرفت:

 

  • کسب رتبه پنجم ارزیابی عملکرد سال 97 توسط اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در بین 49دستگاه اجرائی استان در  مجموع شاخصهای عمومی و تخصصی.
  • کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد توسط اداره کل دامپزشکی استان در بین دستگاه های اجرائی گروه حمایت و سلامت
  • ارائه گزارشی در خصوص پیگیری پیرامون واگذاری خدمات و تفویض اختیارات از ستاد سازمان به ادارات کل بر اساس برش استانی (برنامه اصلاح نظام اداری – دوره دوم/ مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
  • بحث عدم جابجایی نیروهای ارزیاب و حفظ شاکله اصلی تیم ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرائی در کمیته مدیریت عملکرد مطرح گردید و مصوب شد در صورت نیاز نیروهای مطلع و کارآمد به این تیم اضافه گردند (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
  • ارائه گزارش پیرامون بروز رسانی سامانه ملی ساختار (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).
  • ارائه گزارش انعکاس تقدیرنامه کشوری ارزیابی عملکرد سال 1397 اداره کل دامپزشکی استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری خراسان جنوبی (مصوبات جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت).

مصوبات:

  • وظایف قابل واگذاری و تفویض اختیار از اداره کل به شهرستانها نیز به تبع موارد تفویض اختیار شده از ستاد سازمان به ادارات کل در کمیته فنی مطرح گردیده و تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت گیرد.
  • طبق مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ضمن مناسب تشخیص دادن بازرسی های مستمر و موردی بازرس معتمد، برنامه ریزی جهت ادامه بازرسی ها در حوزه های مرتبط صورت گیرد و گزارش این بازرسی ها طبق روال گذشته به صورت شش ماهه در کمیته مربوطه ارائه گردد.
  • طبق مصوبه کمیته مدیریت سبز اداره کل دامپزشکی استان، ضمن بررسی عملکرد شبکه های دامپزشکی در حوزه مدیریت سبز در سال گذشته، جلسه ای با حضور اعضا این کمیته برگزار و راهکارهای پیشنهادی و عملی در خصوص بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی در سالجاری نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
  • طبق مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، مقرر گردید گلوگاه های مفسده خیز در حوزه های مرتبط با فعالیت دامپزشکی استان بروز رسانی و راهکارهای اصلاحی در این خصوص اندیشیده شود

معرفی معاون

 


 

کوروش آموزگار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

 

اوقات شرعی