به گزارش معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در استان با شرکت 8591 داوطلب در دو نوبت صبح و عصر پنج شنبه مورخ 98/08/30 در شهرهای بیرجند (6624 داوطلب)، قاین (1234 داوطلب) و طبس (733 داوطلب) با حضور ناظران محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

شایان ذکر است که 41.6% (3573 داوطلب) از شرکت کنندگان مرد و 58.4% (5018 داوطلب) شرکت کنندگان زن بودند.

معرفی معاون

 


 

معصومه رضایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

بانک اطلاعاتی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی استان

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

اوقات شرعی